- ช่างยนต์

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

001

นายอุทัย เทพสุรินทร์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

  alt 001
 

นายวิชัย  กงพลนันท์

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

ดร.คำนึง  ทองเกตุ

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

  img061 img061
 

นายเกรียงไกร  อนุจารี

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายปฎิพัทธ์  ธะนะหมอก

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

  alt 001
 

 นายอรรณพ  คำฟั้น

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายสมชาย  สมณะ

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

  img061 img061
 

นายสิงห์คราน  จินะเขียว

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายสรรเพชญ  สุขรัตน์

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

  alt 001
 

 นายคชานนท์  พงษ์ธัญการ

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายเกษม ดอนชัย

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

  img061 img061
 

 นางสาววินิทร  อนันตกูล

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายริน  ยาวิชัย

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

alt 001

 ว่าที่ ร.ต. มนตรี  ม่วงวงษ์

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายธนรักษ์  วิชัยสืบ

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

img061 img061

 นายอิสรพงษ์  วงค์เคา

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

 นายศุภโชค  นันทะชาติ

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

alt 001

 นายอดิเรก  วิรัตน์

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

นายเกียรติชัย  ทำของดี

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

img061 img061

 นายยุทธนา  บุญยวง

ครูแผนกวิชาช่างยนต์

 นายธวัชชัย  ดวงสุภา

ครูแผนกวิชาช่างยนต์