(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปี 2563 (คอมพิวเตอร์ 90 เครื่อง) พิมพ์

202004011038