ข่าวประกาศจากงานพัสดุ [19 มีนาคม 2563] พิมพ์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[20 มีนาคม 2563] - ครุภัณฑ์ชุดฝึกจำลองการควบคุมระบบ Process Automation พร้อมตัวเชื่อมต่อสัญญาณแบบดิจิตอลและอนาล็อกทำงานร่วมกับโปรแกรมแล็ปวิว จำนวน 2 ชุด

[19 มีนาคม 2563] - ครุภัณฑ์ชุดจำลองการขับเคลื่อนในงานอุตสาหกรรมควบคุมด้วย PLC และจอทัชสกรีนพร้อมชุดไมโครคอนโทรลเลอร์, ดิจิตอลในโมดูลเดียวกันใช้งานร่วมกับโปรแกรมแล็ปวิว จำนวน 1 ชุด

[19 มีนาคม 2563] - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) เลขที่ 001/2563


ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[19 มีนาคม 2563] - ครุภัณฑ์เครื่องตัดเลเซอร์และแกะสลักควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท

[19 มีนาคม 2563] - ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบพร้อมซอฟแวร์ จำนวน 90 เครื่อง


► สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 053-713-038 ต่อ 152 (งานพัสดุ) ◄