วิสัยทัศน์ พันธกิจ พิมพ์
alt 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (2553 - 2554)
 
อัตลักษณ์ 
ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาชีพ
 
ปรัชญา
ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษา ให้มีมาตรฐานวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4. วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ และได้มาตรฐานวิชาชีพ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4. ประชาชนได้รับการบริการและพัฒนาอาชีพ
 
ยุทธศาสตร์
1. สร้างให้ผู้เรียนมีค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรมที่ดีและมีความสุข
2. สร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ที่หลากหลายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและคุณวุฒิที่สูงขึ้น
4. พัฒนาอาคารสถานที่ ให้มีความพร้อม และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
6. สร้างเสริมเติมปัญญาและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
วิสัยทัศน์ (2551 - 2552)      


วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย : นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ  :

1.ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึง

2.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ดีมีคุณภาพ

3.วิจัย สร้างวัตกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ.


เป้าประสงค์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย :

1. ประชาชนได้รับทักษะวิชาชีพ การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้มาตรฐานมีคุณภาพ

2. ประชาชนได้รับการบริการการฝึก อบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองเพิ่มขึ้น

3. สร้างจิตสำนึกของความเป็นไทยและมีค่านิยมทัศนคติที่ดีงามแก่สังคมและประเทศ ชาติ

4. เพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพแก่ประชาชน

5. สร้างงานวิจัย นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ พัฒนาเทคโนโลยี

6. สร้างผู้ประกอบการรายใหม่

7. พัฒนาบุคลากรทางด้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ.


ทิศทาง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย : เปิดสอนระดับปริญญาตรี นักเทคโนโลยี