top
logo

ผลงานทางวิชาการ

  ► ดร.คำนึง ทองเกต และ
      ครูพัฒนา ทองเกตุ

 วารสารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน


  ► ครูพัฒนา ทองเกตุ

 งานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ม.6) ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย


steam education


  ► อ.ปริญญา  สีชมภู

วิชาเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม


  ► อ.ศาสตรพล  ชลประทาน

การสร้างและหาประสิทธิภาพการสอน


  ► อ.คมกริช  แสงสุรินทร์

ระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม


  ► อ.ชัยวิรุฬ  โนนสระ

วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น


  ► อ.ปฏิพัทธ์  ธะนะหมอก

การศึกษาการออกกลางคันของนักเรียน


  ► อ.เกรียงศักดิ์  ดอนชัย

 การเขียนแบบ (Shop Drawing) 3 มิติ


Facebook Fanpage

FBelec1


17225 readings
วิสัยทัศน์ พันธกิจ พิมพ์
alt 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย (2553 - 2554)
 
อัตลักษณ์ 
ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาชีพ
 
ปรัชญา
ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม นำเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษา ให้มีมาตรฐานวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4. วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
 
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ และได้มาตรฐานวิชาชีพ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4. ประชาชนได้รับการบริการและพัฒนาอาชีพ
 
ยุทธศาสตร์
1. สร้างให้ผู้เรียนมีค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรมที่ดีและมีความสุข
2. สร้างและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ที่หลากหลายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและคุณวุฒิที่สูงขึ้น
4. พัฒนาอาคารสถานที่ ให้มีความพร้อม และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
5. พัฒนาการวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี
6. สร้างเสริมเติมปัญญาและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
วิสัยทัศน์ (2551 - 2552)      


วิสัยทัศน์วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย : นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ  :

1.ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึง

2.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ดีมีคุณภาพ

3.วิจัย สร้างวัตกรรมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการแข่งขันของประเทศ.


เป้าประสงค์ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย :

1. ประชาชนได้รับทักษะวิชาชีพ การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้มาตรฐานมีคุณภาพ

2. ประชาชนได้รับการบริการการฝึก อบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองเพิ่มขึ้น

3. สร้างจิตสำนึกของความเป็นไทยและมีค่านิยมทัศนคติที่ดีงามแก่สังคมและประเทศ ชาติ

4. เพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพแก่ประชาชน

5. สร้างงานวิจัย นวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ พัฒนาเทคโนโลยี

6. สร้างผู้ประกอบการรายใหม่

7. พัฒนาบุคลากรทางด้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ.


ทิศทาง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย : เปิดสอนระดับปริญญาตรี นักเทคโนโลยี
 

 

ผู้อำนวยการ วท.ชร


001
.
นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ
ผู้อำนวยการ
 

Logo วิทยาลัย

 

สิงหาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ศธ.02 ออนไลน์

std02online 2

ระบบสารสนเทศ

rms2016

lib1

Empolyment

bn008

iconeDLTV2

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้154
mod_vvisit_counterเมื่อวาน885
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้154
mod_vvisit_counterเดือนนี้1039
mod_vvisit_counterรวม1685519

bottom

 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-713038 โทรสาร 053711025 อีเมลล์ : ctc@ctc.ac.th

Chiang Rai Technical College 1046 Sanambin Rd. Robwiang Muang ChiangRai 57000 tel 053-713038 Fax 053-711025 E-mail : ctc@ctc.ac.th

Webmaster : NB.CTC • Editor : CTC