เบอร์โทรศัพท์ภายใน พิมพ์

เบอร์โทรศัพท์ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

โทรศัพท์ 053-713038, โทรสาร 053711025

 

101    ประชาสัมพันธ์

102    วัดผล

103    สื่อการเรียนการสอน

104    ทวิภาคี

106    ห้องเซนต์ชื่อ

109    ทะเบียน

110    รองอำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

111    -

112    การเงิน

113    บัญชี

114    สารบรรณ

115    บุคลากร

116    -

117    -

118    เอกสารการพิมพ์

119    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

120    รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา

121    กิจกรรม

122    แนะแนว

123    ห้องพยาบาล

130    แผนงานฯ

133    อินเทอร์เน็ตโซน

140    แผนกวิชาก่อสร้าง

141    แผนกวิชาช่างยนต์

142    แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

143    -

144    แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

145    แผนกวิชาช่างเชื่อม  

146    แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

147    แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

148    ประกันคุณภาพ

150    งานสถาบัน (หน้าห้อง ผู้อำนวยการ)

152    พัสดุ

153    อาคารสถานที่

154    ป้อมยามรักษาการ

156    ห้องสมุด

158    แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

333    อศจ.เชียงราย

 

หากมีเบอร์โทรศัพท์ใดไม่ตรงกับการใช้งาน หรือมีเบอร์โทรศัพอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ประกาศไว้ โทรแจ้งได้ที่ 133 ขอบคุณครับ