top
logo

ผลงานทางวิชาการ

  ► ดร.คำนึง ทองเกต และ
      ครูพัฒนา ทองเกตุ

 วารสารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน


  ► ครูพัฒนา ทองเกตุ

 งานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ม.6) ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย


steam education


  ► อ.ปริญญา  สีชมภู

วิชาเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม


  ► อ.ศาสตรพล  ชลประทาน

การสร้างและหาประสิทธิภาพการสอน


  ► อ.คมกริช  แสงสุรินทร์

ระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม


  ► อ.ชัยวิรุฬ  โนนสระ

วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น


  ► อ.ปฏิพัทธ์  ธะนะหมอก

การศึกษาการออกกลางคันของนักเรียน


  ► อ.เกรียงศักดิ์  ดอนชัย

 การเขียนแบบ (Shop Drawing) 3 มิติ


Facebook Fanpage

FBelec1


13713 readings
ประวัติความเป็นมา พิมพ์
 
alt 
ประวัติวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

           วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีปรัชญาของวิทยาลัย ว่า มุ่งสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชาติ และได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เดิมชื่อโรงเรียนช่างไม้เชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔๖ ถ.สนามบินเก่า ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐ มีเนื้อที่จำนวนทั้ง หมด ๒๗ ไร่ มีเนื้อที่และเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับโรงเรียน พณิชยการเชียงราย ทิศตะวันออก ติดกับสนามบินกองทัพอากาศ ฝูงบินที่ ๔๑๖ เดิม ทิศใต้ ติดกับถนนสันโค้งน้อย ทิศตะวันตกติด กับหมู่บ้านไวท์วินเลจและพื้นที่เอกชน ในช่วงที่เริ่มก่อสร้างสถานศึกษานี้ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาขั้นต้นหลักสูตร ๓ ปี ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๔๙๘ ทางสถานศึกษาได้ขยายระดับการศึกษาขึ้นเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายอาชีพ) และในปี ๒๕๐๒ กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้เชียงราย เป็นโรงเรียนการช่างไม้เชียงรายจากนั้นได้วิวัฒนาการมาโดยลำดับดังนี้

- พ.ศ. ๒๕๐๔ เปิดทำการสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
- พ.ศ. ๒๕๑๓ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนกวิชาช่างยนต์
- พ.ศ. ๒๕๑๖ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
- พ.ศ. ๒๕๑๙ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง


          ในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายโดยรวมโรงเรียนการช่างเชียงรายและโรงเรียนอาชีวศึกษา เชียงรายเป็นวิทยาลัยเดียวกันโดยให้โรงเรียนการช่างเชียงรายเป็นวิทยาลัย อาชีวศึกษาเชียงรายวิทยาเขต ๑ และโรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นวิทยา
อาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาเขต ๒
- พ.ศ. ๒๕๒๐ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างยนต์
- พ.ศ. ๒๕๒๐ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
- พ.ศ. ๒๕๒๑ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

           ใน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๓ กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งเปลี่ยนให้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาเขต ๑ เป็นวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาเขต ๒ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยแยกการบริหารออกจากกัน
- พ.ศ. ๒๕๒๔ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
- พ.ศ. ๒๕๒๕ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาเทคนิควิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์
- พ.ศ. ๒๕๒๗ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- พ.ศ. ๒๕๓๒ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- พ.ศ. ๒๕๓๓ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
- พ.ศ. ๒๕๓๕ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต
- พ.ศ. ๒๕๓๗ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- พ.ศ. ๒๕๓๘ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างโยธา
- พ.ศ. ๒๕๔๒ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
- พ.ศ. ๒๕๔๖ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔๖ ถ.สนามบินเก่า ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐ 


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย : มุ่งสู่มาตรฐาน การอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาชาติ

           วัตถุประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย : การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนมีความเชื่อมั่นในตนเอง ในวิชาชีพและสามารถสร้างงานเพื่อไปประกอบอาชีพอิสระได้และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้ในระดับสูงต่อไป

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท..

 

ผู้อำนวยการ วท.ชร


001
.
นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ
ผู้อำนวยการ
 

Logo วิทยาลัย

 

สิงหาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ศธ.02 ออนไลน์

std02online 2

ระบบสารสนเทศ

rms2016

lib1

Empolyment

bn008

iconeDLTV2

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้133
mod_vvisit_counterเมื่อวาน885
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้133
mod_vvisit_counterเดือนนี้1018
mod_vvisit_counterรวม1685498

bottom

 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-713038 โทรสาร 053711025 อีเมลล์ : ctc@ctc.ac.th

Chiang Rai Technical College 1046 Sanambin Rd. Robwiang Muang ChiangRai 57000 tel 053-713038 Fax 053-711025 E-mail : ctc@ctc.ac.th

Webmaster : NB.CTC • Editor : CTC