top
logo

Facebook Fanpage

FBelec1

ผลงานทางวิชาการ

steam education

ajprarinya112018

201808151518

ajKomkrit

ajChaivirun

ajPatipat

201806121436

อศจ.เชียงราย

veccr2016

home rad

ktctc

tice

cric

wice

cvc

crcat


10186 readings
ประวัติความเป็นมา พิมพ์
 
alt 
ประวัติวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 

           วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีปรัชญาของวิทยาลัย ว่า มุ่งสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชาติ และได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เดิมชื่อโรงเรียนช่างไม้เชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔๖ ถ.สนามบินเก่า ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐ มีเนื้อที่จำนวนทั้ง หมด ๒๗ ไร่ มีเนื้อที่และเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับโรงเรียน พณิชยการเชียงราย ทิศตะวันออก ติดกับสนามบินกองทัพอากาศ ฝูงบินที่ ๔๑๖ เดิม ทิศใต้ ติดกับถนนสันโค้งน้อย ทิศตะวันตกติด กับหมู่บ้านไวท์วินเลจและพื้นที่เอกชน ในช่วงที่เริ่มก่อสร้างสถานศึกษานี้ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาขั้นต้นหลักสูตร ๓ ปี ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ. ศ. ๒๔๙๘ ทางสถานศึกษาได้ขยายระดับการศึกษาขึ้นเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (มัธยมศึกษาปีที่ ๖ สายอาชีพ) และในปี ๒๕๐๒ กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้เชียงราย เป็นโรงเรียนการช่างไม้เชียงรายจากนั้นได้วิวัฒนาการมาโดยลำดับดังนี้

- พ.ศ. ๒๕๐๔ เปิดทำการสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
- พ.ศ. ๒๕๑๓ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนกวิชาช่างยนต์
- พ.ศ. ๒๕๑๖ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
- พ.ศ. ๒๕๑๙ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง


          ในวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายโดยรวมโรงเรียนการช่างเชียงรายและโรงเรียนอาชีวศึกษา เชียงรายเป็นวิทยาลัยเดียวกันโดยให้โรงเรียนการช่างเชียงรายเป็นวิทยาลัย อาชีวศึกษาเชียงรายวิทยาเขต ๑ และโรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงรายเป็นวิทยา
อาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาเขต ๒
- พ.ศ. ๒๕๒๐ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างยนต์
- พ.ศ. ๒๕๒๐ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
- พ.ศ. ๒๕๒๑ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

           ใน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๓ กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งเปลี่ยนให้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาเขต ๑ เป็นวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาเขต ๒ เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยแยกการบริหารออกจากกัน
- พ.ศ. ๒๕๒๔ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
- พ.ศ. ๒๕๒๕ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาเทคนิควิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์
- พ.ศ. ๒๕๒๗ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
- พ.ศ. ๒๕๓๒ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- พ.ศ. ๒๕๓๓ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
- พ.ศ. ๒๕๓๕ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต
- พ.ศ. ๒๕๓๗ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
- พ.ศ. ๒๕๓๘ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างโยธา
- พ.ศ. ๒๕๔๒ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์
- พ.ศ. ๒๕๔๖ เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔๖ ถ.สนามบินเก่า ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐ 


ปรัชญาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย : มุ่งสู่มาตรฐาน การอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาชาติ

           วัตถุประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย : การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชนมีความเชื่อมั่นในตนเอง ในวิชาชีพและสามารถสร้างงานเพื่อไปประกอบอาชีพอิสระได้และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้ในระดับสูงต่อไป

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท..

 

Logo วิทยาลัย


bottom

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-713038 โทรสาร 053711025 อีเมลล์ : ctc@ctc.ac.th

Chiang Rai Technical College 1046 Sanambin Rd. Robwiang Muang ChiangRai 57000 tel 053-713038 Fax 053-711025 E-mail : ctc@ctc.ac.th

Webmaster : NB.CTC • Editor : CTC