การฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียน-นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ระดับ ปวส.2 และนักศึกษาที่ตกค้าง ปีการศึกษา 2562 พิมพ์

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เรื่อง การฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียนนักศึกษา ภาคฤดูร้อน

ของนักศึกษา ระดับ ปวส.2 และนักศึกษาที่ตกค้าง ปีการศึกษา 2562

(ให้นักเรียนนักศึกษาทำเรื่องขอฝึกงานต่อ) โดยมีระยะเวลาในการฝึก

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

►โดยมีขั้นตอนการขอฝึกงานตามประกาศนี้

►ให้นักเรียน นักศึกษา #อ่านประกาศให้เข้าใจและดำเนินการตามขั้นตอนของประกาศทุกขั้นตอนด้วย เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวนักศึกษาเอง

ให้นักศึกษารีบดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศด้วย

ให้นักเรียนนักศึกษาฟังประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเท่านั้น

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

► ประกาศการฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562(ต่อ) [แก้ไข]

► แบบสำรวจฝึกงาน (ตกค้างฤดูร้อน)