ข้อมูล 9 ประเภท [หลักสูตร] พิมพ์

 

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

 

ปัจจุบันสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออกเป็น 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562

   - มี 1 ประเภทวิชา 7 สาขาวิชา 7 สาขางาน ประกอบด้วย

   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชา สาขางาน
 1.ช่างยนต์  ยานยนต์
 ยานยนต์ (MEP)
 2.ช่างกลโรงงาน  เครื่องมือกล
 3.ช่างเชื่อมโลหะ  ผลิตภัณฑ์
 4.ช่างไฟฟ้ากำลัง  ไฟฟ้ากำลัง
 5.ช่างอิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์
 6.ช่างเมคคาทรอนิกส์  เมคคาทรอนิกส์
 7.ช่างก่อสร้าง  ก่อสร้าง

 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2562

    - มี 2 ประเภทวิชา 9 สาขาวิชา 12 สาขางาน ประกอบด้วย

   ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

สาขาวิชา สาขางาน
 1.เครื่องกล  เทคนิคยานยนต์ (สายตรง)
 เทคนิคยานยนต์ (ม.6)
 เทคนิคยานยนต์ (DVE)
 2.เทคนิคการผลิต  เครื่องมือกล (สายตรง)
 เครื่องมือกล (ม.6)
 เทคนิคอุตสาหกรรม (สายตรง)
 เทคนิคอุตสาหกรรม (ม.6)
 3.เทคนิคโลหะ  เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (สายตรง)
เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ม.6)
 4.ไฟฟ้ากำลัง  ติดตั้งไฟฟ้า (สายตรง)
 ติดตั้งไฟฟ้า (ม.6)
 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 5.อิเล็กทรอนิกส์  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 เทคนิคคอมพิวเตอร์ (สายตรง)
 เทคนิคคอมพิวเตอร์ (ม.6)

   ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชา สาขางาน
 1.เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ข้อมูลงานหลักสูตรฯ ฝ่ายวิชาการ

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท