top
logo

ผลงานทางวิชาการ

steam education


  ► อ.ปริญญา  สีชมภู

วิชาเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม


  ► อ.ศาสตรพล  ชลประทาน

การสร้างและหาประสิทธิภาพการสอน


  ► อ.คมกริช  แสงสุรินทร์

ระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม


  ► อ.ชัยวิรุฬ  โนนสระ

วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น


  ► อ.ปฏิพัทธ์  ธะนะหมอก

การศึกษาการออกกลางคันของนักเรียน


  ► อ.เกรียงศักดิ์  ดอนชัย

 การเขียนแบบ (Shop Drawing) 3 มิติ


Facebook Fanpage

FBelec1


42634 readings
ข้อมูล 9 ประเภท [บุคลากร] พิมพ์
เขียนโดย งานบุคลากร   

 

ข้อมูลบุคลากร ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ข้อมูลผู้บริหาร

 ตำแหน่ง อันดับ 
  ๑. นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

คศ.๔
  ๒. นายสุรพงค์ สันติพงค์

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

คศ.๓
  ๓. นายศรเพชร
บุญอิ่ม

รองผู้อำนวยการ

ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ

คศ.๓
  ๔. นายนปตรี อินเรือง

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

คศ.๒
  ๕. นายดนัย เกี๋ยงแก้ว

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 -
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

ตำแหน่ง

  ๑. นางแสงทอง หวังระบอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แผนกวิชาช่างยนต์

ตำแหน่ง

อันดับ

  ๑. นายวิชัย กงพลนันท์ ครู คศ.๔
  ๒. นายปรีชา เรืองฉิม ครู คศ.๓
  ๓. นายกฤตนัย ใหม่คามิ ครู คศ.๓
  ๔. นายคำนึง ทองเกตุ ครู คศ.๓
  ๕. นายเกรียงไกร อนุจารี ครู คศ.๓
  ๖. นายปฏิพัทธ์ ธะนะหมอก ครู คศ.๓
  ๗. นายอรรณพ คำฝั้น ครู คศ.๓
  ๘. นายจรัสชัย ไชยรัตน์ ครู คศ.๒
  ๙. นายอธิรัช วงค์แสง ครู คศ.๒
  ๑๐. นายสมชาย สมณะ ครู คศ.๒
  ๑๑. นายสิงห์คราน จินะเขียว ครู คศ.๒
  ๑๒. นายสรรเพชญ สุขรัตน์ ครู คศ.๒
  ๑๓. นายคชานนท์ พงษ์ธัญการ ครู คศ.๒
  ๑๔. นายอุทัย เทพสุรินทร์ ครู คศ.๑

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

ตำแหน่ง

อันดับ

  ๑. นายพิชิต โสดใส ครู คศ.๓
  ๒. นายสุวิทย์ ดำรงค์ชาติ ครู คศ.๓
  ๓. นายสาคร นามวัฒน์ ครู คศ.๓
  ๔. นายไตรภพ ปิมปา ครู คศ.๓
  ๕. นายสุรชัย แซ่ตั้น ครู คศ.๓
  ๖. นายธนิต เชื้อเมืองพาน ครู คศ.๒
  ๗. นายมารุต มูลคำ ครู -
  ๘. นายนะที จ่ากุญชร ครูผู้ช่วย -
  ๙. นายพิสิษฐ์ แก้วก้อ ครูผู้ช่วย -

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ตำแหน่ง

อันดับ

  ๑. นายนพนันท์ มันยวง ครู คศ.๓
  ๒. นายพิคิด ดวงมาลา ครู คศ.๓
  ๓. นายวิเชียร พุทธา ครู คศ.๓
  ๔. นายเกษม รัตนธรรมทอง ครู คศ.๓
  ๕. ธีระพงษ์ จันฟอง ครู คศ.๓
  ๖. นายศรายุทธ วิลาศ ครู คศ.๒
  ๗. นายสมเพชร เรือนสิทธิ์ ครู คศ.๒

แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

ตำแหน่ง

อันดับ

  ๑. นายนิวัฒน์ เตวา ครู คศ.๓
  ๒. นายธำรงค์ ช่างเพชร ครู คศ.๒
  ๓. นายชัยวิรุฬ โนนสระ ครู คศ.๒
  ๔. นายคณาธิป ทะจันทร์ ครู คศ.๒

แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง

อันดับ

  ๑. นายสมฤทธิ์ แก๊สสูงเนิน ครู คศ.๓
  ๒. นายเสกสรรค์ คำวงษา ครู คศ.๒

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ตำแหน่ง

อันดับ

  ๑. นายเผชิญ อินทะโย ครู คศ.๓
  ๒. นายฉัตรชัย สดากร ครู คศ.๒
  ๓. นางสาวสุปรียา ทาเกิด ครู คศ.๑
  ๔. นายวัฒนา อภิวัน ครูผู้ช่วย -
แผนกวิชาช่างโยธา ตำแหน่ง อันดับ
  ๑. นายเผด็จ บุญเป็ง ครู คศ.๓
  ๒. นางรพี อินทะโย ครู คศ.๓
  ๓. นายวัฒนาวุฒิ อัมมวรรธน์ ครูผู้ช่วย -
  ๔. นางสาวกาญจนา อุตราช ครูผู้ช่วย -
แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม ตำแหน่ง อันดับ
  ๑. นายวัชระ กิติศรี ครู คศ.๓
  ๒. นางพนัดดา กิติศรี ครู คศ.๓

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ตำแหน่ง

อันดับ

  ๑. นายคมกริช แสงสุรินทร์ ครู คศ.๔
  ๒. นายสิงห์สร้อย ชัยมงคล ครู คศ.๓
  ๓. นายพุทธรักษ์ แสงกิ่ง ครู คศ.๓
  ๔. นายวิบูลย์ สมศักดิ์ ครู คศ.๓
  ๕. นายวีระเดช จองสุรีย์ภาส ครู คศ.๓
  ๖. นายสำราญ ลุนบุดดา ครู คศ.๒
  ๗. นายปริญญา สีชุมภู ครู คศ.๒
  ๘. นายศาสตรพล ชลประทาน ครู คศ.๒
  ๙. นายธนกร เลิศสกุณี ครู คศ.๒
  ๑๐. นายบัญญัติ พรมเลข ครู คศ.๒
  ๑๑. นายพิเชต คันธะ ครู คศ.๒
  ๑๒. นายเกรียงศักดิ์ ดอนชัย ครู คศ.๒
  ๑๓. นายธนิศร์ พันธ์ประยูร ครู คศ.๒
  ๑๔. นายเฉลิมชัย บุญทะวงศ์ ครู คศ.๑
  ๑๕. นายฉัตรชัย กาญจนสุนทร ครู -

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์&เมคคาฯ

ตำแหน่ง

อันดับ

  ๑. นายสมควร ธีระประสาทกุล ครู คศ.๓
  ๒. นายจักรี จันทสร ครู คศ.๓
  ๓. นายกิจจา ปัญญาอมรวัฒน์ ครู คศ.๒
  ๔. นายภัธนา มูลมณี ครู คศ.๒
  ๕. นายถนอม เป็งแก้ว ครู คศ.๒
  ๖. นายสมชาติ แสนธิเลิศ ครู คศ.๒
  ๗. นายอนุรักษ์ สุขสัก ครู คศ.๒
  ๘. นายณรงค์ บรรณเลิศ ครู คศ.๒
  ๙. นายชูชาติ กุลท้วม ครู คศ.๒
  ๑๐. นางวันเฉลิม ต้นพฤทธิอนันต์ ครู คศ.๒
  ๑๑. นายจิรายุส อินเทพ ครู คศ.๒
  ๑๒. นางดวงใจ ปริปุณณากร ครู คศ.๒
  ๑๓. นายวิทยา เขียวสวัสดิ์ ครู คศ.๒

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ตำแหน่ง อันดับ
  ๑. นายอภิชาต ณ พิกุล ครู คศ.๔
  ๒. นางณัฐ ศรีสัตยกุล ครู คศ.๓
  ๓. น.ส.ธนภัค ภัทรปัญจศรี ครู คศ.๓
  ๔. นางพัฒนา ทองเกตุ ครู คศ.๓
  ๕. นางสุมาลี คำศรีสุข ครู คศ.๓
  ๖. นางเดือนเพ็ญ ตันติวิริยกิจกุล ครู คศ.๓
  ๗. นายสิทธิกร ศิลปรัศมี ครู คศ.๒
  ๘. นางกุสุมา อินแสง ครู คศ.๒
  ๙. น.ส.ณภลินชนก ไชยประเสริฐ ครู คศ.๒
  ๑๐. นางสาวกนิษฐา เบ็ญชา ครู คศ.๒
  ๑๑. นางสายฝน ใจคำ ครู คศ.๒
  ๑๒. นายเจษฎาพงษ์ ช่างคำ ครู คศ.๑
  ๑๓. นางสาวรักษตา ดีประเสริฐ ครู คศ.๑
  ๑๔. นายเจนณรงค์ เนื่องหล้า ครู คศ.๑
รายชื่อพนักงานราชการ
รายชื่อพนักงานราชการ
ตำแหน่ง
  ๑. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  ม่วงวงษ์ พนักงานราชการ ครู
  ๒. นายธนรักษ์  วิชัยสืบ พนักงานราชการ ครู
  ๓. นายอิศรพงษ์  วงค์เคา พนักงานราชการ ครู
  ๔. นายขวัญชัย  หัตถกอง พนักงานราชการ ครู
  ๕. นายกฤษฎา  ยอดแก้ว พนักงานราชการ ครู
  ๖. นายอดิเรก  วิรัตน์ พนักงานราชการ ครู 
  ๗. นายวีระชาติ  จองปิ่นหย่า พนักงานราชการ ครู 
  ๘. นายสุรัตน์  ทำจริงจัง พนักงานราชการ ครู 
  ๙. นายธีรวัฒน์  พลตื้อ พนักงานราชการ ครู 
  ๑๐. นางไพลิน  ค้าโค พนักงานราชการ ครู 
  ๑๑. นายรามิล  ราชคมน์ พนักงานราชการ ครู 
  ๑๒. ว่าที่ร้อยตรีชลธิศ  สมฤทธิ์ พนักงานราชการ ครู 
  ๑๓. นายนพรัตน์  งามพ้อง พนักงานราชการ ครู 
  ๑๔. นายพัฒน์พงษ์  วรโภชน์ พนักงานราชการ ครู 
  ๑๕. นายชูชาติ  ม่วงโกสัย พนักงานราชการ ครู 
  ๑๖. นายสามารถ  สุขสถิตย์ พนักงานราชการ ครู 
  ๑๗. นายพิพัฒน์  วงค์จักร์ พนักงานราชการ ครู 
  ๑๘. นายเฉลิมวุฒิ  ดวงสุข พนักงานราชการ ครู 
  ๑๙. นายชาติธนู  จะเรียมพันธ์ พนักงานราชการ ครู 
  ๒๐. นายธีระพงศ์  มหาวรรณ์  พนักงานราชการ ครู  
  ๒๑. นายวินัย  สมศักดิ์ พนักงานราชการ ครู 
  ๒๒. นายนิรันดร์ ชัยชนะพงษ์ พนักงานราชการ (ด้านพัสดุ)
รายชื่อครูพิเศษสอน
รายชื่อครูพิเศษสอน ตำแหน่ง
  ๑. น.ส.กนกวรรณ บุญล้อม ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  ๒. นางนวพร สิงห์แก้ววงค์ ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  ๓. นายชาตรี อินต๊ะอดทน ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  ๔. ว่าที่ ร.ต.ขจรศักดิ์ งิ้วทอง ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  ๕. นายจรินทร์ ตานี ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  ๖. นายวันเฉลิม มั่นเหมาะ ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  ๗. นายพยอม ณ น่าน ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  ๘. นายชานนท์ ใจมั่น ครูสอนแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  ๙. นายเกียรติชัย ทำของดี ครูสอนแผนกวิช่าช่างยนต์
  ๑๐. นายยุทธนา บุญยวง ครูสอนแผนกวิชาช่างยนต์
  ๑๑. นายสุนทร ปัญญาวิชา ครูสอนแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
  ๑๒. นายสิทธิชัย ดวงมารดาพร ครูสอนแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
  ๑๓. นายนพดล ราชลำ ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  ๑๔. นายณัฐวุฒิ  ใจอ้าย ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  ๑๕. นายศราวุฒิ     ตาไชยยศ ครูสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  ๑๖. นายปัญญา วชิรอาภา ครูสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  ๑๗. นายชลธิต จำติ๊บ ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ๑๘. นายทรงชัย ธรรมสอน ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ๑๙. นายวิษณุ สิงคะราช ครูสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ๒๐. น.ส.ชัญญาอิษธิมนต์ ปิงสุแสน ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
  ๒๑. น.ส.นาคสุรีย์ แสงแก้ว ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
  ๒๒. นายธีรพงษ์    คำน้อย ครูสอนวิชาพลศึกษา
  ๒๓. นายฉัตรณรงค์ วรรณสาร ครูสอนวิชาพลศึกษา
  ๒๔. น.ส.สิรินทร มงคลสาร ครูสอนวิชาธุรกิจ
  ๒๕. นางชุติกาญจน์ วงศ์แก้ว ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
  ๒๖. นางสาวจุฬาลักษณ์ สินเปียง ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
  ๒๗. นางสาวอมรพรรณ ท้าวโยธา ครูสอนวิชาภาษาไทย
  ๒๘. นางสาวอัจฉรา กู้สุจริต ครูสอนวิชาสังคม
  ๒๙. นางสาวชนันทภรณ์ ปิ่นทอง ครูสอนวิชาสังคม
  ๓๐. นางสาวสุทธิดา สุวรรณกรินทร์ ครูสอนภาษาจีน
รายชื่อลูกจ้างประจำ
รายชื่อลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ระดับ
  ๑. นายขวัญใจ เวียงปัตติ พนักงานบริการ บ ๒
  ๒. นายอยู่ มหาวรรณ์ พนักงานบริการ บ ๒
  ๓. นายเกษ คำตุ้ย พนักงานขับรถยนต์ ส ๑
  ๔. นายศักดิ์ งามแสง พนักงานขับรถยนต์ ส ๒
  ๕. นายสง่า คำป้อหล้า พนักงานขับรถยนต์ ส ๒
  ๖. น.ส.สุรีย์ เยาว์ธานี พนักงานพิมพ์ ส ๓
  ๗. น.ส.ปัทมาภรณ์ หอมรื่น พนักงานพิมพ์ ส ๓
รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว
รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง
  ๑. นางพรพิรุณ ดวงมาลา เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
  ๒. นางสาวธมนภัทร ราชคมน์ เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
  ๓. นางสาวพรนิภา จันทะคุณ เจ้าหน้าที่งานธุรการ
  ๔. นางสาวสมฤทัย หมั่นไร่ เจ้าหน้าที่งานธุรการ (งานสถาบัน)
  ๕. นางสาวรุ่งอรุณ งานจัตุรัส เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
  ๖. นางจันทนา คำวงษา เจ้าหน้าที่งานบัญชี
  ๗. นางสาวณิชกานต์ ติ๊ปกรณ์ เจ้าหน้าที่งานการเงิน
  ๘. นางสาวเมสิร์ญา ราชลำ เจ้าหน้าที่งานการเงิน
  ๙. นางสาวศรวณีย์ สว่างไสว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
  ๑๐. นางกมลนุช ตาอ้อน เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
  ๑๑. นางสาวจิรายุ กาญจนรัตน์ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
  ๑๒. นางวารินทร์ จันทสร เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
  ๑๓. นางภารดี วงศ์ใหญ่ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
  ๑๔. นางธิดาภรณ์ สิมารักษ์ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
  ๑๕. นางสาวรัตติการ เครือจันทร์ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ
  ๑๖. นางสาวรัตนา จันทะแฝก เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการ
  ๑๗. นางสายทิพย์ สุรินทร์ เจ้าหน้าที่งานแนะแนว
  ๑๘. นางเกศริน เหรียญแก้ว เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษ
  ๑๙. นางสาววิภาดา บุญสูง เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
  ๒๐. นางสาวโศธิดา ศิริอำนวยศิลป์ เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ
  ๒๑นายนพพร กินร เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ
  ๒๒นางสาวสมสวาท เกิดศรีพันธุ์ เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
  ๒๓นางสาวใจสมร โสภารัตน์ เจ้าหน้าที่งานวัดผล
  ๒๔นางสุพร เตวา เจ้าหน้าที่งานวัดผล
  ๒๕นางสาวธัญรัตน์ พรมมา เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
  ๒๖นางพิกุณ บั้งเงิน เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
  ๒๗นางสาวสกุณรัตน์ หัตถผะสุ เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
  ๒๘นางสาวธิดารัตน์ เชียงโส เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด
  ๒๙นายเมธี มหาวงศนันท์ เจ้าหน้าที่ห้องอินเทอร์เน็ต
  ๓๐. นายคนองฤทธิ์ ธนารัตน์ พนักงานขับรถยนต์
  ๓๑นายรุ่งโรจน์ รัตนจันทร์ พนักงานขับรถยนต์
  ๓๒นางมณี ชุมภูศรี นักการภารโรง
  ๓๓นายชูชีพ เซ็งแซ่ นักการภารโรง
  ๓๔นายอำนาจ กุลดี นักการภารโรง
  ๓๕นายประยงค์ กันสม นักการภารโรง
  ๓๖นายสมัคร ใจเงิน นักการภารโรง
  ๓๗นายสมพร กาฬเกตุ นักการภารโรง
  ๓๘นายอดุลย์ คำแขก ยามรักษาความปลอดภัย
  ๓๙นายดนัย แสนธิเลิศ ยามรักษาความปลอดภัย
  ๔๐. นายสมใจ อินขลิบ ยามรักษาความปลอดภัย
  ๔๑นางซ้อย ศรีโยยา พนักงานทำความสะอาด
  ๔๒นางสาวอิสยาห์ ดวงพรสกุล พนักงานทำความสะอาด
  ๔๓นางสาวพิมพ์นภา แซ่มู่ พนักงานทำความสะอาด
  ๔๔. นางสาวชนนพร ไชยชมภู พนักงานทำความสะอาด
  ๔๕. นางศรีสมร ปินใจ พนักงานทำความสะอาด

 

 

ผู้อำนวยการ วท.ชร


001
.
นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ
ผู้อำนวยการ
 

Logo วิทยาลัย

 

พฤษภาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ศธ.02 ออนไลน์

std02online 2

ระบบสารสนเทศ

rms2016

lib1

Empolyment

bn008

iconeDLTV2

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1350
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1427
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6234
mod_vvisit_counterเดือนนี้38416
mod_vvisit_counterรวม1202514

bottom

 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-713038 โทรสาร 053711025 อีเมลล์ : ctc@ctc.ac.th

Chiang Rai Technical College 1046 Sanambin Rd. Robwiang Muang ChiangRai 57000 tel 053-713038 Fax 053-711025 E-mail : ctc@ctc.ac.th

Webmaster : NB.CTC • Editor : CTC