วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

    ข้อแนะนำในการใช้งาน
   กรุณากรอกรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลัก
รหัสประจำตัวนักเรียน :

       หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับงานทะเบียนอีกครั้ง 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่   1 ตุลาคม 2556           โดย......งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย