แจ้งการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Tel. 133
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานพัสดุ)
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สอนภาคเรียนพิเศษ ช่วงเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560
การเปิดสอนภาคเรียนพิเศษ เดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2560
แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗
นักศึกษาที่ขาดเรียน ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่ ประจำปี 2560
ลงทะเบียนล่าช้า ทุกระดับชั้นปี ภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2560
คำร้องขอจบการศึกษา 2560 [สำหรับนักเรียนที่ออกฝึกงาน]
ตารางการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560 [ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา]
เกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 2560 [ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา]
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 [ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ]
แบบฟอร์มแจ้งนำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ [งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ]
เผยแพร่งบทดลองสู่สารธารณะ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ประจำปี 2560 [อัพเดท ประจำเดือนสิงหาคม]
กำหนดการเข้าค่าย English Camp ภาคเรียนที่ 1/2560
โครงการอบรมให้ความรู้และการเขียนแผนธุรกิจบ่มเพาะผู้ประกอบธุรกิจใหม่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Facebook วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | • Facebook แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ!! พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อ่านด่วน!!

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-713038 โทรสาร 053711025 อีเมลล์ : ctc@ctc.ac.th
Chiang Rai Technical College 1046 Sanambin Rd. Robwiang Muang ChiangRai 57000 tel 053-713038 Fax 053-711025 E-mail : ctc@ctc.ac.th
Webmaster : NB.CTC • Editor : CTC