แจ้งการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Tel. 133
แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗
นักศึกษาที่ขาดเรียน ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่ ประจำปี 2560
เผยแพร่งบทดลองสู่สารธารณะ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ประจำปี 2560
ข่าวประกวดราคา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
Facebook Fanpage วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
Facebook Fanpage แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ตารางการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560 [ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา]
เกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 2560 [ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา]
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 [ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ]
แบบฟอร์มแจ้งนำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ [งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ]

ประกาศ!! พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อ่านด่วน!!

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-713038 โทรสาร 053711025 อีเมลล์ : ctc@ctc.ac.th
Chiang Rai Technical College 1046 Sanambin Rd. Robwiang Muang ChiangRai 57000 tel 053-713038 Fax 053-711025 E-mail : ctc@ctc.ac.th
Webmaster : NB.CTC • Editor : CTC