วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

กําหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาและมอบตัวนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปวช. และปวส.วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายปีการศึกษา 2559