แจ้งการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Tel. 133
การฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน [7/11/2560]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน [3/11/2560]
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกสามัญสัมพันธ์ (สังคมศึกษา) [1/11/2560]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกสามัญสัมพันธ์ (สังคมศึกษา) [30/10/2560]
รับสมัครครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน [25/10/2560]
รับสมัครครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (สังคมศึกษา) [21/10/2560]
แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พ.ศ. ๒๕๕๗
นักศึกษาที่ขาดเรียน ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เอส-โซ่ ประจำปี 2560
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ปีการศึกษา 2561
รายชื่อนักเรียน-นักศึกษาทุกระดับชั้น เทอม 2/2560 update 24/11/2560
รายละเอียดการแข่งขันประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง/โยธา/สถาปัตยกรรม ระดับชั้น ปวส. ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง ปีการศึกษา 2560 [ติดต่อ อ.เผชิญ 08-1960-3527]
คำร้องขอจบการศึกษา 2560 [สำหรับนักเรียนที่ออกฝึกงาน]
ตารางการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560 [ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา]
เกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย 2560 [ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา]
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 [ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ]
แบบฟอร์มแจ้งนำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ [งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ]
เผยแพร่งบทดลองสู่สารธารณะ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ประจำปี 2560
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560
การสอบ V–NET 16-17 ธันวาคม 2560 ระดับปวช.3 และปวส.2
โครงการอบรมพัฒนาครูสำหรับผลิตและพฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับเขตเศษฐกิจพิเศษและเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโรง (GMS) วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
กำหนดการเข้าค่าย English Camp ภาคเรียนที่ 1/2560
โครงการอบรมให้ความรู้และการเขียนแผนธุรกิจบ่มเพาะผู้ประกอบธุรกิจใหม่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีวบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศประชาพิจารณ์(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แผนกวิชาช่างยนต์)
ประกาศยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Facebook วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | • Facebook แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ!! พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว อ่านด่วน!!

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-713038 โทรสาร 053711025 อีเมลล์ : ctc@ctc.ac.th
Chiang Rai Technical College 1046 Sanambin Rd. Robwiang Muang ChiangRai 57000 tel 053-713038 Fax 053-711025 E-mail : ctc@ctc.ac.th
Webmaster : NB.CTC • Editor : CTC

Authentication.ctc.ac.th Server
Log in Authentication | Log out Authentication