แจ้งการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ Tel. 133 หรือดาวน์โหลด แบบฟอร์มแจ้งนำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ คลิก
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
รับสมัครครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) จำนวน 1 อัตรา
- ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 ถึง 5 พฤษภาคม 2560
- ติดต่อฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
รับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 แผนกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
รับสมัครนักศึกษา ปวส. เรียนต่อ ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2560
- สาขาเทคโนโลยียานยนต์ รับ 20 คน
- สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับ 20 คน
หมายเหตุ : ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
** สมัครเรียนคลิก **
รับนักเรียน - นักศึกษา โควตาพิเศษ (รับตรง) ปีการศึกษา 2560 คลิก
ประกาศการรับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในวิทยาลัย
ประกาศการรับสมัครร้านค้าถ่ายเอกสารภายในวิทยาลัย
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน
กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [28/04/2560]

การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป..
- รายวิชาที่เปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อน (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2559

นักเรียน แผนก/ชั้นปี/กลุ่ม ดังต่อไปนี้ ให้มาเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

การทดสอบทางการศึกษาด้ายอาชีวศึกษา V-Net ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับระดับ ปวช.3 และปวส.2
รายชื่อนักศึกษา ที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ 80 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
การฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดบัตรเรียนเชิญผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560
เผยแพร่ งบทดลอง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 2559 - 2560
ศูนย์ประเมินสมรรณผู้เรียนอาชีวศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่าง รายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ คลิกที่นี่..
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะการออกแบบเว็บเพจ
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง /โยธา /สถาปัตยกรรม

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-713038 โทรสาร 053711025 อีเมลล์ : ctc@ctc.ac.th
Chiang Rai Technical College 1046 Sanambin Rd. Robwiang Muang ChiangRai 57000 tel 053-713038 Fax 053-711025 E-mail : ctc@ctc.ac.th
Webmaster : NB.CTC • Editor : CTC